2022(e)ko abenduaren 7(a), asteazkena

2022ko Ohiko - Ez Ohiko Batzar Nagusia / Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria 2022
Eguna: Abenduaren 20an     
Tokia:  Teknogela                
Ordua:  1. deialdia: 18:00tan
       2. deialdia: 18:30tan

Documentu interesgarriak 

 1. Ohiko - Ez Ohiko Batzar Nagusiak - Gaiak (pdf)
 2. Gaur egungo estatutuak
 3. Estatutuak aldatzeko testua
 4. Hautagai-zerrendaren aurkezpena
 5. Botoa eskuordetzea
 6. Aurkezpena (laster)

GAIAK

 • Aurkezpena.
 • Ikasgelako ordezkariak.
 • Batzordeen ekintzen eta proiektuen memoria.
 • Ekonomia:
  • 2021/22ko emaitza ekonomikoa.
  • 2022/23ko aurrekontua.
 • 2022/23 ikasturteko IGEaren kuota.
 • IGEko presidentegaiak.

Karguren batera aurkeztu nahi duten bazkideek deialdiarekin batera doan fitxa (1) entregatu beharko dute, behar bezala beteta, gurasoelkartea@artxandape.net helbidean, abenduaren 16a baino lehen.

Epea amaituta, IGEaren webgunean argitaratuko dira hautagaitzak, bazkide guztiek jakin dezaten nortzuk aurkezten diren kargu bakoitzera.

 • Zuzendaritza Batzordeko karguak hautatzea eta izendatzea.
 • Estatutu berriak aurkeztea, eztabaidatzea eta onartzea.

Indarrean dauden estatutuen 42. artikulua betez, deialdi honekin batera Estatutuen aldaketaren testua bidaltzen dugu, bazkideek egokitzat jotzen dituzten zuzenketak gurasoelkartea@artxandape.net helbidera bidal ditzaten. Zuzenketa horien berri Batzar Nagusian emango da, betiere Idazkaritzaren esku badaude bilkura egin baino zortzi egun lehenago.

Zuzenketak banaka edo taldeka egin ahal izango dira, idatziz egingo dira eta beste testu baten aukera jasoko dute. Zuzenketak bozkatu ondoren, Batzar Nagusiak estatutuak aldatzeko erabakia hartuko du. Erabaki horrek hirugarrenen aurrean bakarrik izango ditu ondorioak, Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatzen direnetik aurrera.

                                        

 • Gela-bileretako gaiei erantzuna.
 • Eskari eta galderak.


Día: 20 de diciembre              
Lugar: Teknogela
Hora:  1ª convocatoria: 18:00 h
                2ª convocatoria: 18:30 hORDEN DEL DÍA

 • Presentación.
 • Delegados/as de aula
 • Memoria de actividades y proyectos por comisiones.
 • Economía:
  •  Resultado económico 2021/22.
  •  Presupuesto económico 2022/23
 • Cuota AMPA curso 2022/23.
 • Candidaturas Presidencia AMPA
Las personas asociadas que deseen presentarse a alguno de los cargos deberán entregar la ficha que acompaña a la convocatoria(1), debidamente cumplimentada, al correo gurasoelkartea@artxandape.net, antes del 16 de diciembre).
Finalizado el plazo se publicarán las candidaturas en la web de la AMPA para que todas las personas asociadas puedan saber quiénes se presentan a cada cargo. 
 • Elección, nombramiento de cargos de la Junta Directiva.
 • Presentación, debate y aprobación de los nuevos estatutos.
En cumplimiento del artículo 42 de los estatutos vigentes, adjuntamos junto a la presente convocatoria “el texto de la modificación de Estatutos, a fin de que las personas socias puedan dirigir a Secretaría gurasoelkartea@artxandape.net) las enmiendas que estimen oportunas, de las cuáles se dará cuenta en la Asamblea General, siempre y cuando estén en poder de Secretaría con ocho días de antelación a la celebración de la sesión”. 
“Las enmiendas podrán ser formuladas individualmente o colectivamente, se harán por escrito y contendrán la alternativa de otro texto. Tras la votación de las enmiendas, la Asamblea General adoptará el Acuerdo de modificación estatutaria, el cual sólo producirá efectos ante terceros desde que se haya procedido a su inscripción en el Registro General de Asociaciones”.
 • Respuesta a los temas de las reuniones de aula.
 • Ruegos y preguntas.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina