Kontuan hartzeko / A tener en cuenta

JARDUERA BATEAN IZENA EMATEA
Izena nola eman

Guraso Elkarteak eskainitako jarduera batean parte hartu nahi duten ikasle guztiek ikastolak emailez bidalitako estekaren bitartez emango dute izena, eskatzen diren datu guztiekin.

Izena emateko epea

2021-2022 ikasturteko jardueretan izena emateko epea irailaren 17an amaituko da.

Baldintzak

Jarduera batean alta emateko, ikasturte horretako eta aurreko ikasturteko eskolaz kanpoko jarduerei dagozkien kuoten ordainketak zein Guraso Elkarteari dagokion kuotaren ordainketa eguneratuta egon behar dira.
Artxandape Ikastolak antolatutako jardueretan parte hartu nahi duten beste ikastetxe batzuetako ikasleek idazkaritzan emandako inskripzio orria bete beharko dute eta jarduera horretan parte hartzeko jatorrizko ikastetxearen baimena eduki beharko dute.
Astean egun bitan egiten diren jardueretan,  ezingo da asteko egun bakarrerako inskripzioa egin.

Epez kanpoko izen-emate berriak

Behin jarduera bat hasita, bakarrik egin ahalko dira inskripzio berriak, jardueraren arduradunaren oniritzia edukiz gero, ondoko data hauetan:

 • Urriaren 18tik 22ra; kasu honetan jarduera azaroaren lehenengo astean hasiko da. 
 • Abenduaren 13tik 17ra; kasu honetan jarduera urtarrilaren lehenengo eskola-astean hasiko da. 

Izena ematean ondoko datu hauek eman beharko dira:

Egun horretan, Guraso elkartearen webgunean alta emateko inprimakia irekita egongo da.

Eskaeren hautapena

Jarduera batean parte hartzeko eskaeren kopurua eskainitako plazen kopurua baino handiagoa bada, horien esleipena zozketa bidez egingo da.


JARDUEREN HASIERA

Kultur jarduerak 2021eko urriaren 1ean hasiko dira eta 2022ko maiatzaren 31n amaituko dira Kirol Federatua izan ezik

Gutxienezko eta gehienezko parte-hartzaileak

Kultur jardueretan, jarduera bakoitzaren arabera, gutxienezko eta gehienezko parte-hartzaile kopuruak ezarriko dira.
Kirol talde berrien sorrera espazio-mugak eta Artxandape Ikastolako kirol taldeen arautegi orokorrean (web orrialdean kontsultagai) ezarritako murrizketek baldintzatuko dute.

Talde bat sortzeko gutxienezko parte-hartzaile kopurua:

Saskibaloia: 9
Kirol Hastapena: 11
Besteak:11

JARDUEREN ORDAINKETA

Eskolaz kanpoko jarduerak hiru hilean behin ordainduko dira, helbideratutako banku-ordainagiri baten bidez. Ordainagiri horretan eskolaz kanpoko jarduerak baino ez dira kobratuko eta erreziboa azaroko, urtarrileko eta apirileko lehenengo hamabostaldian pasatuko da.
Hiruhileko kuotak ordaintzen ez dituzten familiak eta ez ordaintzeko arrazoiaren berri ematen ez dutenak automatikoki jardueratik kanpo geratuko dira. Era berean, itzulketa horrek eragin dituen banku-gastuak gehituta pasatuko zaie berrriro banku-ordainagiria.

JARDUERAN BAJA EMATEA EDO JARDUERA ALDAKETA

Baja-eskaerak hiruhileko azken hamabostaldian egin beharko dira, hau da, abenduko azken hamabostaldian eta martxoaren azken hamabostaldian. Data hori igaro ondoren, kobratutako zenbatekoa ez da itzuliko.
Epe honen aurretik baja eman ahalko da ondoko arrazoiengatik:
o Gaixotasuna
o Helbide aldaketa
o Ikastetxe aldaketa
o Kuota ez ordaintzea
o Justifikatutzat hartu daitezkeen bestelako arrazoiak
Hiruhilekoaren barruan jarduera aldaketa eskatu daiteke ikaslea hasieran aukeratutako jarduerara egokitzen ez bada.

OHARRAK

Ezarritako ordutegiak aldatu egin daitezke osatzen diren talde kopuruen arabera. Lehiaketetan izena eman duten taldeen bideragarritasuna bermatze aldera, taldeko jardueretan (eskola-kirola/federatua) inskribatzeak urte osoan parte hartzeko konpromisoa dakar, eta ezingo da ikasturtean zehar baja eman, aurreko atalean adierazitako arrazoiengatik ez bada.

IKASLEEN/FAMILIEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

 • Ikaslearen inskripzioa era egokian osatzea beronen datuak emanez.
 • Jarduera batean izena emateak bertan hiruhilabetez gutxienez jarraitzeko konpromisua dakar
 • Jarduerara joaterik ez dagoela jakinaraztea.
 • Aurreko atalean ezarritako baldintzen arabera jardueraren ordainketa egitea.
 • Emandako materiala zaindu eta era egokian erabiltzea.
INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES

Cómo hacer la inscripción

Todos/as los/as alumnos-as que quieran participar en una actividad ofertada por la AMPA, deben realizar la inscripción a través del enlace habilitado en la comunicación por email realizada por la ikastola, con todos los datos que se solicitan.

Plazos para la inscripción

El plazo de entrega de las inscripciones finaliza el viernes 17 de septiembre.

Requisitos

Para poder darse de alta en una actividad hay que estar al día en el pago de las cuotas, del año en curso y de los anteriores, tanto de las actividades extraescolares como de la AMPA.
Los-as alumnos-as de otros centros escolares que deseen participar en alguna actividad extraescolar de Artxandape Ikastola deberán cumplimentar la inscripción que se les facilitará en secretaría y contar con las debidas autorizaciones del centro escolar de procedencia.
En aquellas actividades con una dedicación de dos días /semana, no se permitirán inscripciones a un único día/semana.

Nuevas inscripciones fuera de plazo

Una vez iniciada la actividad sólo se podrán realizar nuevas inscripciones, con la aprobación de la persona que imparte la actividad, en las siguientes fechas:

- Del 18 al 22 de octubre, iniciando la actividad la primera semana de noviembre.
- Del 13 al 17 de diciembre , iniciando la actividad la primera semana lectiva de enero.

En esas fechas estará activo el formulario de inscripción en la web de la AMPA.

Selección de solicitudes

Cuando el número de solicitudes para una actividad sea superior al número de plazas ofertadas, la adjudicación de las mismas se realizará mediante sorteo.


INICIO DE LAS ACTIVIDADES


Las actividades culturales y deportivas darán comienzo el día 1 de octubre de 2021 y finalizarán el 31 de mayo de 2022, salvo el deporte federado.

Máximo y mínimo de alumnado

En las actividades culturales el número mínimo y máximo de alumnos-as dependerá de la actividad a realizar.
La creación de nuevos grupos deportivos estará condicionada por las limitaciones de espacio y por las restricciones marcadas por las “normas generales de grupos deportivos de Artxandape Ikastola”, a vuestra disposición en la página web.

Número de personas mínimo para crear un equipo:

Baloncesto: 9
Iniciación deportiva: 11
Otros: 11


PAGO DE LAS ACTIVIDADES

El pago de las actividades extraescolares se realizará TRIMESTRALMENTE, mediante recibo bancario domiciliado en la misma cuenta que el de la Ikastola. El recibo será sólo de las actividades extraescolares, y se pasará a cobro la primera quincena de los meses de noviembre, enero y abril.
Las familias que no abonen las cuotas correspondientes al trimestre y no informen de la justificación de ese impago, automáticamente serán dadas de baja en la actividad. Así mismo se les volverá a pasar el cobro de dicho recibo incrementado con los gastos bancarios que haya ocasionado dicha devolución.

BAJA DE LA ACTIVIDAD O CAMBIO

Las solicitudes de baja deberán realizarse en la última quincena del trimestre en curso, es decir la última quincena de diciembre y la última quincena de marzo. Una vez pasada esa fecha, no se devolverá el importe cobrado.
Se podrán dar de baja antes de este periodo indicado en las siguientes situaciones:
o Enfermedad.
o Cambio de domicilio.
o Cambio de centro.
o Por impago del recibo.
o Por otras causas que se valoren justificadas.

Se podrán realizar cambios de actividad dentro de cada trimestre cuando el alumno-a no se haya adaptado a la actividad inicialmente inscrita.


ADVERTENCIAS

Los horarios establecidos pueden sufrir alguna alteración en función del número de grupos que se completen.
Con el fin de garantizar la viabilidad de los equipos inscritos en competiciones, la inscripción en actividades de equipo (deporte escolar/federado) supone el compromiso de participar durante todo el año, no pudiendo darse de baja a lo largo del mismo, excepto por las causas indicadas en el apartado anterior.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ALUMNADO/FAMILIA
 • Cumplimentar correctamente la inscripción con los datos del/la alumno/a
 • La inscripción en una actividad supone el compromiso de permanencia durante al menos un trimestre.
 • Comunicar las ausencias al curso. 
 • Realizar el pago de la actividad según las condiciones ya indicadas.
 • Cuidar y manipular correctamente el material proporcionado.
iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina